پروژه نامدار8

عرصه: 300 متر
زیربنا: 1250 متر
تعداد واحد: 6
مالک: آقای آذرتاش
نشانی: شهرک ژاندارمری، خیابان ایثار، نامدار8، پلاک7