پروژه ساختمان ب

عرصه: 600 متر
زیربنا: 2900متر
تعداد واحد: 15 واحد />اداری ، 2 باب تجاری
مالک: آقای آذرتاش و آقای ایرانزادی
نشانی: خ مقدس اردبیلی، خیابان ب، نبش کوچه دوم