پروژه مالک

عرصه: 315 متر
زیربنا: 1700متر
تعداد واحد: 10
مالک: آقای آذرتاش
نشانی: شهرک ژاندارمری، خیابان ایثار، خ یابان مالک