پروژه هشت بهشت

عرصه: 8000 متر
زیربنا: 36000 متر
تعداد واحد: 340 واحد مسکونی ، 4 بلوک
مالک: آقای آذرتاش، تعاونی مسکن اداره گاز اسلامشهر
نشانی: اسلامشهر: شهرک قائمیه، انتهای خیابان 17 روبروی کارخانه آجر سفید