پروژه مهر بروجرد

عرصه: 33800 متر
زیربنا: 105000 متر
تعداد واحد: 1196 واحد مسکونی ، 46 بلوک
مالک: تعاونی مسکن هیت مذهبی بروجرد
نشانی: بروجرد، کمربندی شهرک اندیشه، 81 هکتاری مسکن مهر