پروژه پارس

عرصه: 3000 متر
زیربنا: 21000 متر
تعداد واحد: 197 واحد مسکونی
مالک: تعاونی مسکن
نشانی: میدان بهاران، خیابان شهید کیانی، پلاک13