پروژه نامدار 3

عرصه: 300 متر
زیربنا: 1300متر
تعداد واحد: 5
مالک: آقای عبدالرزاق
نشانی: شهرک ژاندارمری، خیابان ایثار، نامدار8، پلاک5