پروژه گلستان

عرصه: 400 متر
زیربنا: 1700 متر
تعداد واحد: 10
مالک: آقای آذرتاش، آقای عرب زاده
نشانی: خیابان آیت الله کاشانی، خیابان گلستان، گلستان چهاردهم، پلاک5