نامدار1

عرصه: 350 متر
زیربنا: 1400 متر
تعداد واحد: 4
مالک: آقای آذرتاش
نشانی: شهرک ژاندارمری، خیابان ایثار، نامدار8، پلاک13