نامدار 2

عرصه: 320 متر
زیربنا: 1350 متر
تعداد واحد: 6
مالک: آقای آذرتاش
نشانی: شهرک ژاندارمری، خیابان ایثار، نامدار8، پلاک9